اعضای تحریریه

صاحب امتیاز:موسسه ی همشهری

مدیر مسئول:حسین قربان زاده

مدیر گروه نشریات ضمیمه:محمدرضا زمردیان

سردبیر:مناف یحیی پور

اعضای تحریریه:
فرهاد حسن زاده ، شیوا حریری ،فریبا خانی،نفیسه مجیدی زاده،عباس تربن،حدیث لزرغلامی، علی مولوی،آیدا ابوترابی،پگاه شفتی،محمد سرابی، فاطمه سالاروند،شادی خوشکار،سید سروش طباطبایی پور

مدیر هنری:گشتاسب فروزان فر

صفحه آرا:علیرضا صفری

مسئول هماهنگی:ابراهیم رستمی عزیزی