خانه فيروزه ای

صورتی دوستت دارم

نویسنده: بلند نوین
فکر کردن به تو...
فکر کردن به تو
آرامم می­‌کند
انگار عصری پاییزی است
می‌دانم که آینده پیشِ روی من است
و تنها دو لکه‌ی ابر در آسمان است
دو لکه ابر صورتی
در آسمانی آبی
و یک شاخه رز
در گلدان است
رزی صورتی
در گلدانی سفید
و یک بستنی در یخچال است
بستنی‌ای صورتی
در یخچالی توسی
و یک قلب تو را دوست دارد
قلبی صورتی
در بدن انسانی که از تمامی رنگ‌هاست!ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code